Чистоћа

Штампа

Редовне услуге које РЈ Чистоћа пружа својим грађанима сусакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, затим чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене, послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина, чишћење снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина и ригола.

РЈ Чистоћу чине три организационе јединице:

- ОЈ Изношење и депоновање отпада и одржавање улица

- ОЈ Рециклаже и депоније

- ОЈ Одржавање

 

                   1            2