Уређење зелених површина

Штампа

         

                Служба уређења зелених површина у Граду стара се о свим градским парковима укупне површине од 400.000 м², зелени површинама у градским насељима  површине 408.250 м², дечијим игралиштима површине 4.324 м² и уличним зеленим површинама. Смедерево, у односу на своју величину и друге градове, има велики број дрвенастог растиња. На улицама Смедерева у дрворедима има преко 2.500 стабала разног дрвећа. Поред тога, у граду има значајних примерака листопадног дрвећа (Карађорђев дуд, храст у Карађорђевој).

               По уговору са скупштином града Смедерева одржава 104 јавне зелене површине.

          • шеталишта

          • тргове

          • улице и међублоковске  и зелене површине дуж саобраћајница

          • дрвореде и жардињере

          • травњаке  

 

 

          Планом и програмом планирано је да се у 2012. години покоси машински 250.000м² траве односно преко 900.000 м²на годишњем нивоу а ручно јесење грабуљање преко 1.000.000 м².

                Служба одржавања зелених површина у граду поред одржавања јавних зелених површина у граду брине се и о:

 

                                                          • мобилијару за децу

                                                          • клупама и ђубријерама

                                                          • санитарним објектима